ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠶ᠎ᠡ
ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ
ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ
ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ
ᠲᠠᠭᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ
ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ
ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ
ᠺᠣᠣᠷᠰᠸᠠᠢᠷ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ
ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ